Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.API.PL

1.1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.api.pl i zawierania za jego pośrednictwem Umów sprzedaży Towarów.
1.2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.sklep.api.pl jest prowadzony przez spółkę API.PL sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423 z kapitałem zakładowym 5.000 złotych, NIP: 732-213-61-34, REGON: 100807691.
1.3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Sprzedawca – API.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423, nr NIP 7322136134,
Klient – każdy przedsiębiorca, w tym osoba fizyczna, nie będąca konsumentem w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym Towarów związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień.
Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego wyboru Towarów celem złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk, gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
Strony – Sprzedawca i Klient,
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.api.pl.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym www.sklep.api.pl i oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.
Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie wartość brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konto Klienta na panelu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Sklepu Internetowego, określające Towary, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży kierowaną do Sprzedawcy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie oznacza zawarcie Umowy sprzedaży. W wyniku złożenia Zamówienia Klient może zawrzeć więcej niż jedną umowę sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa zawierana (albo zawarta) między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 

 1. Postanowienia ogólne.


2.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest przy użyciu każdego rodzaju urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z przeglądarką internetową obsługującą JavaScript i pliki cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
2.2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celu:
a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać hasła,
b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego.
2.3. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień.
2.4. Umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego są transakcjami zawieranymi między przedsiębiorcami i nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów, z zastrzeżeniem nabycia Towarów przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta w zakresie określonym przez przepisy prawa.
2.5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do innych celów niż zamawianie Towarów od Sprzedawcy, w szczególności do prowadzenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego działalności komercyjnej, promocyjnej, reklamowej czy też rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.6. Zabrania się Klientowi korzystania z Kont innych Klientów oraz udostępniania swojego Konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.7. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail: pomoc@shoper.pl

 1. Składanie Zamówień

3.1. Złożenie Zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie Internetowym albo bez konieczności założenia Konta. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie Internetowym, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Celem złożenia Zamówienia Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka.
3.2. W celu złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Klient:
a) dokonuje założenia Konta klienta (rejestracji) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego o konieczne dane i informacje, bądź
b) uzupełnia formularz zamówienia bez rejestracji Konta o konieczne do realizacji Zamówienia dane i Informacje, a dokonuje akceptacji a Regulaminu i Polityki Prywatności.
3.3. Klient posiadający Konto po zalogowaniu z użyciem loginu i hasła, może dokonać zamówienia Towarów poprzez przesłanie Sprzedawcy oferty nabycia produktów dodanych do koszyka dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, a następnie kliknięcie przycisku „potwierdzam zakup”.
3.4. Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi na skutek przesłania przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia.
3.5. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę anulowanie zamówienia przez Klienta nie jest możliwe. Postanowienie nie dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta, mających prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 8.
3.6. W przypadku braku dokonania płatności za Towar w terminie 3 dni Sprzedawca może anulować złożone Zamówienie przez Klienta i odstąpić od umowy informując o tym fakcie Klienta.
3.7. Sprzedawca może dokonać weryfikacji złożonego Zamówienia, a nawet odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności Zamówienia bądź Klienta bądź braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Klienta, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany podczas rejestracji Konta bądź w formularzu Zamówienia adres e-mail. Zwrot wpłaconej ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
3.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę w majątku Klienta, w przypadku określonym w pkt. 3 ust. 5. Postanowienie nie dotyczy przedsiębiorców na prawach Konsumenta.
3.9. Ustosunkowanie się przez Sklep Internetowy do reklamacji dotyczących prowadzenia Konta i innych usług elektronicznych złożonych przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Ustosunkowanie się do pozostałych reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 1. Płatności, dostawa.


4.1. Płatność Ceny za zamówiony Towar oraz kosztów transportu następuje przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostawcy płatności elektronicznych Przelewy24, według wyboru Klienta.
4.2. Płatność za zamówiony Towar oraz kosztów transportu uważa się za dokonaną w chwili wpływu całości należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.3. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Klienta dla Sprzedawcy do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
4.4. W razie wystawienia przez Sprzedawcę korygującej faktury VAT, Klient zobowiązuje się do podpisania kopii tej faktury i odesłania jej jednego egzemplarza do Sprzedawcy.
4.5. Sprzedawca dokonuje wysyłki Towaru po zaksięgowaniu płatności całości Ceny za zamówiony Towar oraz kosztów transportu. Kurier bądź przewoźnik informują Klienta o planowanym terminie dostawy Towarów.
4.6. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach Zamówienia są przybliżone i uzależnione od podmiotu świadczącego usługi kurierskie bądź przewozowe. Dostawy mogą być realizowane częściowo, każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest więcej niż jeden produkt, Klient może w zamówieniu zastrzec realizację dostawy wszystkich Towarów objętych Zamówień w jednym terminie, wówczas Sprzedawca zrealizuje dostawę w terminie dostępności ostatniego z zamówionych Towarów.
4.7. Transport Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu następuje za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi przewozowe według wyboru Klienta. Koszt transportu pokrywa w całości Klient.
4.8. Towar uznaje się za wydany w chwili powierzenia Towaru przewoźnikowi. Postanowienie nie stosuje się do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
4.9. Transport Towaru realizowany jest do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania Zamówienia. Klient może wskazać w Zamówieniu tylko jeden adres dostawy. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu Zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Klient.
4.10. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy Towarów w jego imieniu.
4.11. W przypadku złożenia Zamówienia i nieodebrania Towaru lub odebrania go w innym terminie, co skutkuje naliczeniem przez kuriera bądź przewoźnika dodatkowych kosztów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty naliczone przez kuriera bądź przewoźnika (np. koszty przechowywania, ponownego dostarczenia).
4.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie Towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej m.in. nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie powiadomi o tym fakcie Sprzedawcy zgodnie z punktem 4.16.
4.13. W chwili odbioru Towaru / przesyłki z Towarem Klient zobowiązuje się do:
a) starannego zbadania jego opakowania pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz do zbadania Towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych), a także pod względem zgodności ze specyfikacją określoną w zamówieniu.
b) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody, w którym odnotuje wszelkie braki lub uszkodzenia Towaru.
c) niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, jakościowych oraz stwierdzonych wadach (wgnieceniach i innych uszkodzeniach mechanicznych), czy też braku zgodności ze specyfikacją określoną w Zamówieniu.
4.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej m.in. nie spisze protokołu szkody przy odbiorze Towaru.
4.15 Podpisanie dowodu dokonanie dostawy/listu przewozowego dostarczonego wraz z Towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią dowodu dostawy / listu przewozowego / faktury VAT dostarczonych wraz z Towarem, a tym samym jest potwierdzeniem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
4.16. Klient nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa w punkcie 4.13, 4.14 4.15 oraz od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
4.17. W przypadku gdy dostarczone Towary są niezgodne z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia, Klient zobowiązany jest w terminie 2 dni od daty dostarczenia Towaru poinformować Sprzedawcę o występującej niezgodności. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 4 dni do dostawy Towaru zgodnie z treścią zamówienia.
4.18. Jeżeli Klient przetworzy bądź zmodyfikuje Towar w jakikolwiek sposób, Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego Towaru z Zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Postanowienie nie dotyczy przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 1. Gwarancja i rękojmia.


5.1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera bądź Sprzedawcy. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest załączona do Towaru karta gwarancyjna. Brak załączenia karty gwarancyjnej świadczy o braku udzielenia gwarancji na dany Towar. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta załączonej do Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.
5.2. W stosunku do umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin wyłączona jest rękojmia za wady rzeczy sprzedanej określona w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.3 i następnych odnoszących się do rękojmi przy sprzedaży przedsiębiorców na prawach konsumenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
5.3. W przypadku, kiedy Klient będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta, nabył Towar do dnia 31.12.2022 r. włącznie, stwierdzi wadę Towaru, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5.3a. W razie niezgodności Towaru z Umową sprzedaży zakupionego przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta, od dnia 1.1.2023 r. włącznie, Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu internetowego, ten może:

 1. a) wymienić Towar, gdy Klient żądał naprawy, lub
 2. b) naprawić Towar, gdy Klient żądał wymiany.

Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu Internetowego, ten może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, a Klient może zgłosić żądanie albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy. Klient  może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, także jeżeli:

 1. b) Sklep Internetowy nie doprowadził Towaru do zgodności
 2. c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep Internetowy próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 3. d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy bądź wymiany;
 4. e) z oświadczenia Sklepu Internetowego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
  5.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady zawarte są w przepisach Kodeksu cywilnego (dla Towarów zakupionych do dnia 31.12.2022 r.) bądź na przepisach ustawy o prawach konsumenta (dla Towarów zakupionych od dnia 1.1.2023r.).
  5.6. Ustosunkowanie się przez Sklep Internetowy do reklamacji złożonych przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  5.7. Podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi sposób procesowania reklamacji.
  5.8. Szczegółowe informacji na temat praw Klient można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

 1. Siła wyższa, odpowiedzialność.


6.1. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy w szczególności:
a) stan epidemii, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe,
b) wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo,
c) przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym lub ich podwykonawców, przerwy w pracy,
d) okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.
Pkt. 6 ust. 1 lit. d nie dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta.
6.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego roszczenie dotyczy. Postanowienie nie dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta.
6.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści). Postanowienie nie dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta.


 1. Opinie w sklepie internetowym.


7.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych w Sklepie Internetowym Towarów. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
7.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
7.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
7.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
7.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy, lub osób trzecich.
7.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca, ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 1. Odstąpienie od umowy.


8.1. Klient będący przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bądź umowy o prowadzenie Konta (usługa elektroniczna) na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem pkt. 8.9 poniżej.
8.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia.
8.3. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
8.4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
8.5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dokonania odbioru Towaru.
8.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
8.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
8.8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki.
8.9. Nie jest możliwe dokonanie odstąpienia od umowy Towarów wykonane według wytycznych, zaleceń, wymagań Klienta, w szczególności folii termotransferowych przycinanych zgodnie z Zamówieniem Klienta.
8.10. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy o prowadzenie Konta bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

 

 1. Ochrona Danych Osobowych.


9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
9.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi Konta, realizacji Zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami sprzedaży.
9.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

 

 1. Postanowienia końcowe.


10.1.Sprzedawca może pozbawić Klienta możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego przez czas określony 12 miesięcy, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy:
a) dane podane w trakcie rejestracji są nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne,
b) Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego lub innych zachowań niegodnych z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub naruszającymi dobre imię Sprzedawcy.
10.2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej dowodnej zgody Sprzedawcy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsument w odpowiednim zakresie lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
10.5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu po zmianach, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta posiadających Konto – po upływie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu polegające na dodaniu nowej funkcjonalności do Konta, z której może korzystać Klient lub polegające na przyznaniu nowego prawa Klientom posiadającym Konto wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w razie braku wskazania takiego dnia – z dniem następującym po wysłaniu przez Sklep Internetowy informacji o zmianie Regulaminu. Klienci posiadający Konto, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, powinni wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług przed wejściem zmiany Regulaminu w życie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy sprzedaży bądź prowadzenia Konta.
10.6 W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 roku.

 

Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży – wzór

 

__________________________
data, miejscowość

Numer zamówienia:
Dane przedsiębiorstwa:
NIP
Nr faktury VAT:
Adres:API.PL Spółka z o.o.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 7322136134

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My(*)_________________________________działając w imieniu __________________________niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________


Zwrot uiszczonych płatności (ceny i kosztów dostawy) jest dokonywany jest w sposób w jaki zostały uiszczone.

Data odbioru produktów/zamówienia: _____________________________

[_] Oświadczam, iż jestem przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Moje główne PKD obejmuje: __________________

(*) Niepotrzebne skreślić


_____________________
Podpis

 

 

Formularz reklamacji – wzór

 


__________________________
data, miejscowość


Numer zamówienia:
Dane przedsiębiorstwa:
NIP
Nr faktury VAT:
Adres:API.PL Spółka z o.o.
ul. Zgierska 86/88
95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 7322136134

 

REKLAMACJA

Ja/My(*)_________________________________ działając w imieniu _____________________________niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony w dniu ______________ towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Niezgodność została stwierdzona w dniu_____________________________

Wybierz jedno z poniższych:
[_] Żądam naprawy
[_] Żądam obniżenia ceny
[_] Żądam wymiany towaru na wolny od wad
[_] Odstępuję od umowy

UWAGI: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data odbioru produktów/zamówienia: _____________________________

[_] Oświadczam, iż jestem przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Moje główne PKD obejmuje: __________________

(*) Niepotrzebne skreślić


_____________________
Podpis

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl